Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Grow day by A

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer: 
Naam ondernemer: Anouk van Gils
Handelend onder de naam: Grow day by A 
Contact: anouk@growdayby-a.nl
Bezoekersadres: Ericonsstraat 2 E , 5121 ML Rijen
KVK Nummer: 81250843

Activiteit: Geven van personal trainingen, geven van voedingsadviezen, het
doen van huidplooimetingen bij klanten & het maken van trainingsschema’s 
Website: www.growdayby-a.nl
Trainers: Anouk van Gils & Fleur de Jong

Artikel 2- Wie is de klant? 
Klant: De persoon die een pakket afsluit of een training boekt via Grow day by A.
Dit kan individueel, Duo of Small group training zijn. Na het afsluiten van een
pakket heeft de klant een bedenktijd van 14 dagen, het pakket kan dus de eerste
keer eerder opgezegd worden, wel betaald de klant niet het hele maandelijkse
bedrag maar wel voor de eerste 14 dagen. De klant kan lid worden door zich in
te schrijven via de website of telefonisch bij Anouk aan te melden. Eerst voert de
klant een intakegesprek waarbij er tijdens het gesprek mondelings toestemming
gegeven kan worden om te starten met het pakket. Grow day by A gaat uit van
de juistheid van de informatie de klant tijdens een intakegesprek verschaft.  

Artikel 3- Toepassing algemene voorwaarden 
3A. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor klanten die hiermee
akkoord zijn gegaan. 
3B. De klant krijgt de algemene voorwaarden via onze website www.growdayby-
a.nl ter beschikking gesteld waardoor elke klant deze kan waarnemen. 

Artikel 4- Prijzen 
4A. De klant gaat akkoord met de prijzen die op de website www.growdayby-
a.nl staan aangegeven of akkoord met de prijslijst die Grow day by A verstuurd
via de mail. Daarnaast zijn de prijzen via de Grow day by A app leidend. Wanneer
de klant een losse training boekt betaald de klant de training vooraf via de app
waar Grow day by A de klant toegang voor geeft. Wanneer de klant een
maandelijks pakket afsluit betaald de klant per maand via incasso. Bij het
afsluiten van het pakket gaat de klant akkoord met maandelijkse incasso. De
pakketten worden per maand betaald en de overeenkomst is dus ook na de
laatste training van het pakket op te zeggen. De overeenkomst gaat van start als
de klant een training heeft betaald of akkoord is gegaan met het lidmaatschap
en hiervoor heeft getekend. Tussentijds opzeggen van het maandelijks pakket is

niet mogelijk, tenzij de klant een blessure oploopt en de klant niet meer kan
trainen. Mocht de klant dan vooraf betaald hebben krijgt de klant het overige
bedrag terug.
4B. Prijzen kunnen niet van de website afwijken tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen. 

Artikel 5 – Gevolgen niet op tijd betalen
5A. Wanneer het afgesproken bedrag/factuur binnen 30 dagen niet betaald
wordt, volgt er een 1 e  aanmaning. 
5B. Wanneer het afgesproken bedrag/factuur 14 dagen na de 1 e  aanmaning niet
betaald is volgt er een 2 e aanmaning met 50% van het afgesproken bedrag
erbovenop. 
5C. Na het niet opvolgen van de 2 e  aanmaning wordt er een incassobureau
ingeschakeld, wanneer er 14 dagen na de 2 e  aanmaning niet betaald is. Na de
2 e  aanmaning. Wanneer de klant niet op tijd betaald heeft wordt het
lidmaatschap van de maandelijkse pakketten opgezegd en is er geen
mogelijkheid meer tot het boeken van een nieuwe training. 

Artikel 6- Garantie 
6A. Wanneer de geleverde dienst of product niet voldoet aan de verwachting kan
contact opgenomen worden met Grow day by A via anouk@growdayby-a.nl. Er
kan geen geld teruggegeven worden van trainingen die al plaats gevonden
hebben. 
6B. Wanneer de klant niet tevreden is en dit tussentijds met Grow day by A
vermeld heeft de klant de keuze om tussentijds de overeenkomst te beëindigen.
Mocht de klant vooraf betaald hebben krijgt de klant het geldbedrag terug van
de trainingen die nog niet plaats gevonden hebben. Dit geld dus alleen voor de
maandelijkse pakketten. 

Artikel 7- Annulering afspraak klant 
7A. Wanneer de klant 1 uur voor de geboekte afspraak annuleert (overmacht
niet meegerekend) is Grow day by A gerechtigd om de gehele afspraak in
rekening te brengen.  
7b. Wanneer de klant 4 uur voor de afspraak, de afspraak annuleert betaald de
klant 50% van de waarde van de afspraak. Overmacht is een reden om 4 uur van
tevoren de afspraak gratis te annuleren. Via de website kan de klant zelf de
afspraak 24 uur van tevoren annuleren. Binnen 24 uur en 4 uur van te voren kan
de klant telefonisch de afspraak annuleren. 
Onder overmacht verstaat Grow day by A: Ziek zijn van de persoon of een
gezinslid, verkeersongeluk, natuurramp of COVID-besmetting/aanraking. 

7C. Wanneer de klant niet komt opdagen, betaald de klant alsnog het
afgesproken bedrag voor de afspraak, ook al heeft de klant geen gebruik
gemaakt van de diensten van Grow day by A.   

Artikel 8- Annulering afspraak door Grow day by A
8A. Grow day by A kan de afspraak ieder moment wijzigen of verplaatsen, de
klant hoeft dan ook niet voor de afspraak te betalen. 
8B. Grow day by A is verplicht de klant minimaal 2 uur van tevoren op de hoogte
te brengen van annulering van een afspraak. 

Artikel 9- Nakoming overeenkomst 
9A. Beide partijen zijn verplicht zich aan de overeenkomst te houden vanaf de
datum dat de overeenkomst is afgesproken. 
9B. De overeenkomst is op te de laatste week van het maandelijks pakket. De
klant zal bij de keus, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de
opzeggingstermijn.  

Artikel 10- Niet nakoming overeenkomst 
10A. Wanneer Grow day by A zich niet aan de overeenkomst houdt, kan de klant
het geld terugkrijgen van de huidige maand waarin Grow day by A zich niet aan
de overeenkomst gehouden heeft. En kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
10B. Wanneer de klant zich niet aan de overeenkomst houdt kan Grow day by A
de overeenkomst ontbinden. Niet na komen van de overeenkomst wordt
verstaan onder: niet op komen dagen voor de afspraken & de geleverde dienst
niet betalen. Overmacht wordt niet gezien als niet-nakoming. 

Artikel 11- Aansprakelijkheid 
Grow day by A is niet aansprakelijk voor letsel of andere lichamelijke schade wat
kan ontstaan tijdens een personal training. De klant boekt een personal training
of andere afspraak, geheel op eigen risico. Grow day by A is officieel
gecertificeerde personal trainer. 

Artikel 12- Geheimhouding 
Grow day by A houdt informatie van klanten geheim. De informatie van de klant
wordt alleen uitgewisseld tussen de klant zelf en de werknemer van Grow day by
A. Mocht Grow day by A informatie willen delen van klanten, dan vraagt Grow
day by A dit duidelijk aan de klant en bij toestemming mag informatie gedeeld
worden. 

Artikel 13- Intellectuele eigendommen 
13A. Grow day by A heeft alleen toestemming op het portretrecht van klanten als
hier ook daadwerkelijk schriftelijk of mondeling toestemming voor is gegeven.
Portretrecht zijn afbeeldingen of foto’s waar klanten op staan of die Grow day by

A van klanten heeft gemaakt. De klant blijft eigenaar van deze beelden maar
Grow day by A gebruikt ze uitsluitend als hier toestemming voor gevraagd is. 

Artikel 14- Wijziging algemene voorwaarden 
14A. De algemene voorwaarden zijn gemaakt op maandag 19 april 2021. De
voorwaarden zijn geldig op het moment dat de klant hier mee akkoord is gegaan.
Akkoord gaan met de voorwaarden gebeurt bij het boeken van een afspraak. Na
redelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden zal Grow day by A hier de
klant altijd op de hoogte stellen maar zullen de nieuw voorwaarden voor de
huidige klant nog niet gelden. Pas na een nieuwe overeenkomst zijn de nieuwe
voorwaarden van kracht. 

Artikel 15- Recht 
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, tenzij dwingend recht anders is bepaald.